Bel voor een consult 0682690496
Kies uw behandeling

AVG

Privacyverklaring van Sensitif B.V.
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Wat zijn de plichten van de praktijk?
Sensitif B.V. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?
NAW gegevens
Geslacht
Geboortedatum
Telefoon
Mailadres
Medische gegevens
Beeldmateriaal


Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening / ontharing / PMU van Sensitif B.V.
voor doelmatig beheer en beleid;
informatie betreffende activiteiten van Sensitif B.V.

Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Enkel onze medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Alle medewerkers binnen Sensitif B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard en worden eventueel eerder verwijderd wanneer de client daarom vraagt.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Sensitif B.V.. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerkers van Sensitif B.V hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Mocht er zich een situatie voordoen waarbij dit noodzakelijk zal blijken, zal Sensitif B.V. dat alleen doen na schriftelijke toestemming hiervoor te hebben gekregen van de degene die de gegevens betreft.

Overdracht van uw dossier
Als u een ander behandelend laserbedrijf kiest dan Sensitif B.V. kunt u Sensitif B.V. vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat wij van Sensitif B.V. hierover graag met u in gesprek.

 

Maak online een afspraak
Boek hier online een gratis consult in. Maak een afspraak

Bel ons op

0682690496

The creation of beauty is art